GRiP® Een schone bodem, gegarandeerd

Tal van ondernemers zien zich op hun bedrijfslocatie(s) geconfronteerd met bodemvervuiling. De verontreiniging kan verbouw-, herontwikkelings- of verkoopplannen danig in de weg staan. Al decennia lang is Arcadis toonaangevend op het gebied van bodemsanering en -beheer. Sinds enige tijd kunnen wij met de GRiP®-aanpak vervuilde terreinen snel en met een prijs- en resultaatgarantie saneren. Meerwerk of aanvullende kosten zijn uitgesloten. De GRiP-aanpak maakt gebruik van onze in-situ technologie die gepatenteerd is en in de praktijk beproefd. We bieden in dit kader specifieke verzekeringen aan waarmee we de risico’s voor uw bedrijf afdekken. GRiP® staat voor ‘Guaranteed Remediation Program’, vrij vertaald: ‘Gegarandeerd Bodemsaneringsprogramma’. Het GRiP®-programma van Arcadis is relatief simpel: wij nemen een bodemverontreiniging weg tegen een vaste prijs.

Wanneer is GRiP® de oplossing?

Bij sluitingen van bedrijfslocaties

Bedrijven passen hun productieprocessen voortdurend aan veranderende marktomstandigheden aan; bijvoorbeeld door middel van herstructurering, outsourcing, concentratie of rightsizing. Of door de verplaatsing van productiecapaciteit naar lagere lonen landen. Daarbij worden bestaande, oudere productielocaties vaak sterk ingekrompen of zelfs gesloten, omdat ze niet meer voldoende economisch rendabel te exploiteren zijn. Vaak is dat ook aanleiding om de bodemvervuiling weg te nemen. Met GRiP® biedt Arcadis de unieke mogelijkheid om snel en gegarandeerd van het risico van (toekomstige) milieuaansprakelijkheid af te zijn.

Bij fusies en overnames

Bij een fusie of overname kunnen de aansprakelijkheden op het gebied van bodemsanering verstorend werken bij de totstandkoming van een deal. Wie is bereid deze aansprakelijkheid op zich te nemen: de koper of de verkoper? En welk bedrag is daar dan uiteindelijk mee gemoeid? Ook hier is GRiP® een prima oplossing. Doordat Arcadis de garantie van een schone bodem geeft, is het bodemprobleem niet langer een risicofactor in de onderhandelingen. Bovendien is het duidelijk dát het probleem wordt opgelost en tegen welke prijs.

Bij herontwikkeling

Wanneer een verouderde, te sluiten bedrijfslocatie gunstig gelegen is, bestaat de mogelijkheid deze geschikt te maken voor woningen of kantoren. Door herontwikkeling is vaak een aanzienlijke waardevermeerdering van de industriële activa te bereiken. De aanwezigheid van bodemverontreiniging en de noodzaak de locatie te saneren kan de gewenste ontwikkeling echter danig in de weg staan. Niet alleen vanwege de grote onzekerheid over de daarmee gemoeide kosten; ook de onzekerheid over de tijd die gemoeid zal zijn met de noodzakelijke sanering kan hierbij een rol spelen. Ontwikkelaars zullen zich als investeerders in het project dan ook terughoudend opstellen. Met GRiP® biedt Arcadis een oplossing voor beide problemen. We nemen de onzekerheid over de kosten geheel weg, waardoor duidelijk wordt of een project haalbaar is of niet. En door de toepassing van onze vooruitstrevende saneringstechnieken kunnen we de benodigde saneringstijd terugbrengen tot termijnen die stroken met een herontwikkeling

Voordelen van GRiP®

Volledige bodemsanering met formele beschikking van de overhead

Wij garanderen een schone locatie. En met schoon bedoelen we dat u een beschikking krijgt van de overheid waarin formeel is vastgelegd dat de locatie gesaneerd is. Wij zorgen dat alle activiteiten gebeuren die nodig zijn om die beschikking te krijgen. Dat betreft zowel het doen van de benodigde onderzoeken en de afstemming met de betrokken overheden, als het daadwerkelijk uitvoeren van de sanering.

Gegarandeerde vaste prijs, zonder meerwerk

Onze garantie betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor het werkelijke eindresultaat. En niet alleen een vaste prijs garanderen voor een bepaalde hoeveelheid werk. Dan is het immers regel dat iedere tegenvaller alsnog resulteert in een meerwerkclaim naar de opdrachtgever. Met een GRiP®-contract komt een dergelijke discussie niet voor. In geen van de tientallen projecten die we met dit programma tot nu toe onder handen hebben gehad, is meerwerk geclaimd. Arcadis geeft de garantie dat het probleem volledig wordt weggenomen, tegen de afgesproken prijs.

Snelle en goedkope sanering dankzij innovatieve technologie

Wij zijn in staat om deze garanties te geven doordat we innovatieve, hoogwaardige saneringstechnieken toepassen. Daarmee wordt de vervuiling op locatie – in-situ (in de bodem) – behandeld via biologische en chemische processen. De sanering kan daarmee sneller en veelal goedkoper worden uitgevoerd dan met andere technieken. Deze in-situ technieken zijn ontwikkeld én in de praktijk beproefd in de Verenigde Staten. U kunt deze technologische kennis en ervaring nu ook in Europa benutten, door onze samenwerking met ons wereldwijde competentiecentrum in de Verenigde Staten.

Uitgekiend risicomanagement

Wij kunnen u onze vergaande garantie ook geven dankzij uitgekiend risicomanagement. Uiteraard is dat gestoeld op onze deskundigheid en ervaring. Maar wij dekken risico’s waar nodig ook af met toegesneden verzekeringen die onze klanten extra bescherming bieden. Daardoor hebben onze klanten de garantie dat de bodemsanering wordt uitgevoerd zelfs wanneer Arcadis niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen: de verzekeringsmaatschappij staat garant.

Risico’s en toekomstige aansprakelijkheden zijn afgedekt

Uw voordeel met GRiP®

Het GRiP®-programma biedt u de volgende voordelen:

  • volledige bodemsanering met formele beschikking van de overheid
  • gegarandeerde vaste prijs, zonder meerwerk
  • snelle en goedkope sanering dankzij innovatieve saneringstechnieken
  • uitgekiend risicomanagement, inclusief verzekering van risico’s

GRiP® is een goede oplossing in situaties waarin de opdrachtgever echt helemaal van de aansprakelijkheid voor een bodemsaneringsprobleem af wil, zoals bij:

  • bedrijfssluitingen
  • fusies en overnames
  • herontwikkeling
  • verbouw